Mobiel: 06-25034578
  E-mail: info@grimm-aatc.eu
 
 


Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer laat u een arbeidsdeskundig onderzoek doen?
•      Als een medewerker (langdurig) ziek is en het eigen werk niet aankan
•      Bij onduidelijkheid over de geschiktheid voor het eigen werk of ander werk na ziekte
•      Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt
•      Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is


Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid wanneer uw werknemer (langdurig) ziek is. Doel van het onderzoek is te onderzoeken of werkhervatting (zo nodig met aanpassingen) in de eigen functie mogelijk is. Indien terugkeer in het eigen werk niet mogelijk blijkt wordt onderzocht of er andere passende functies binnen de organisatie zijn waarvoor de werknemer in aanmerking komt. Dit onderzoek wordt een ‘1e spoor‘ onderzoek genoemd.

Het onderzoek biedt verder antwoord op de volgende vragen:
−      Welke beperkingen heeft de werknemer ten aanzien van zijn lichamelijke of geestelijke         belastbaarheid?
−      Welke mogelijkheden zijn er voor ander werk welke past bij de kwaliteiten van de werknemer en         waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkingen?
−      Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer in het kader van de Wet         Verbetering Poortwachter?


Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek:
De arbeidsdeskundige heeft een gesprek met de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer. De organisatie, de functie van de werknemer en de andere functies binnen het bedrijf of instelling worden in kaart gebracht. Het verloop van de re-integratie, het functioneren van de medewerker en de visie van zowel werkgever als werknemer worden besproken. De arbeidsdeskundige onderzoekt of terugkeer naar de eigen functie mogelijk is of indien dit niet het geval is of en welke andere passende mogelijkheden er zijn binnen de organisatie. Er volgt een advies over de volgende te ondernemen stappen: inzetten op ‘spoor 1‘, dit betekent terugkeer binnen de eigen organisatie. Indien dit niet mogelijk blijkt volgt advisering naar ‘spoor 2‘. (passende functies buiten de eigen werkgever).

Na afloop van het onderzoek wordt gerapporteerd aan de werkgever. De werknemer ontvangt eveneens het rapport. De rapportage wordt eerst in concept naar de werkgever en werknemer gestuurd. De hele procedure van het moment van kennismaken, onderzoek tot en met de definitieve rapportage met advies duurt maximaal 4 weken.

Kosten voor een Arbeidsdeskundig onderzoek: € 875, - exclusief 21% BTW.

NB: een bedrijfsarts kan desgewenst door Grimm AATC ingeschakeld worden.